ประกาศสหกรณ์ ปี 2560

8/2560 การส่งเงินค่าหุ้นเพื่อรักษาสมาชิกภาพและรับเงินปันผล ลงวันที่ 27 เมษายน 2560


9/2560 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560


10/2560 การรับสมัครและเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ปี 60 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560


11/2560 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560


12/2560 การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2560


13/2560 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2560


14/2560 ขยายระยะเวลาการรับสมัครและเลือกตั้ง ปี 2560 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2560


15/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 32


16/2560 การงดให้บริการในวันที่ 27 พ.ค.60 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. เพื่อเตรียมจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2559


ข้อชี้แจงอธิบายเหตุผลและความคิดเห็นของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ต่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายธรรมนูญ อัตโชติ ยื่นขอร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี และออกรายการสัมภาษณ์สื่อสาธารณะ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 


17/2560 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560