ประกาศสหกรณ์ ปี 2560

20/2560 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560 


21/2560 ประกาศการจ่ายชำระหนี้เงินต้นจัดสรรตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 3  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 


23/2560 ประกาศขอเชิญสมาชิกพบกรรมการสหกรณ์  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 


25/2560 ประกาศการจัดสรรตำแหน่งในคณะกรรมการเจ้าหนี้ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 


26/2560 ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง พนักงานข้อมูลสนเทศ ศูนย์ข้อมูลสนเทศ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และประเมินผล ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 


27/2560 ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง นิติกร ฝ่ายกฎหมาย ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 


28/2560 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560


29/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลากรในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560


31/2560 ประกาศเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 2 กันยายน 2560


32/2560 ประกาศเรื่องวันดหยุดสำนักงานประจำปี 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 ฉบับที่ 3


34/2560 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลากร ผอ.ฝ่ายบริหารความเสียงและควบคุมภายใน ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560