ประกาศสหกรณ์ ปี 2560-61

35/2560 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลากร ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560


38/2560 ประกาศเรื่อง การส่งเงินค่าหุ้นเพื่อรักษาสมาชิกภาพ และสิทธิ์ในการรับเงินปันผล


46/2560 ประกาศเรื่อง การจ่ายชำระหนี้เงินต้นจัดสรรตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 4 (บางส่วน)


8/2561 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคาร


4/2561 ประกาศเรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ ลงวันที่ 10 เมษายน 2561


9/2561 ประกาศเรื่อง การรับสมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประจำปี 2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561


10/2561 ประกาศเรื่อง การจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้งคระกรรมการดำเนินการเป็นผู้บริหารแผน ลงวันที่ 10 เมษายน 2561


14/2561 ประกาศเรื่อง การจ่ายชำระหนี้เงินต้นจัดสรรตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 4 (บางส่วน) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561


15/2561 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ผู้บริหารแผน ประจำปี 2561 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2561


23/2561 ประกาศเรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ลงวันที่ 4 กันยายน 2561


25/2561 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลากรในตำแหน่ง พนักงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลงวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561