ประกาศสหกรณ์ ปี 2561-2562

26/2561 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


27/2561 ประกาศเรื่อง การจ่ายชำระหนี้เงินต้นตัดสรรตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 4 (บางส่วน) ครั้งที่ 3


28/2561 ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินปันผล


30/2561 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งพนักงานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคาร


01/2562 ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 มกราคม 2562


04/2562 ประกาศเรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ


05/2562 ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินชำระหนี้เงินต้นจัดสรรตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 4/สุดท้าย


08/2562 ประกาศเรื่อง การปรับปรุงบัญชีเพื่อโอนเงินปันผลค้างจ่ายเข้าเป็นทุนสำรองของสหรกณ์ฯ


09/2562 ประกาศเรื่อง การจัดประชุมใหญ๋สมาชิกสามัญประจำปี 2561


10/2562 ประกาศเรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้ารับการศึกษาอบรมตามข้อบังคับสหกรณ์


12/2562 ประกาศเรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการฯ ปี 2562