ประกาศสหกรณ์ ปี 2561-2563

14/2562 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ผู้บริหารแผน


15/2562 ประกาศเรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน


16/2562 ประกาศเรื่อง การให้บริการสมาชิกที่สำนักงานร่มเกล้า


27/2562 ประกาศเรื่อง การจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 5/2


03/2563 ประกาศเรื่อง การจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 5/3


04/2563 ประกาศเรื่อง รับสมัครงานส่วนงานสินเชื่อ จำนวน 2 ตำแหน่ง


13/2563 ประกาศเรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานร่มเกล้า ที่ไม่ได้ใช้งาน


14/2563 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครในตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2563


15/2563 ประกาศเรื่อง การเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19


16/2563 ประกาศเรื่อง การจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35