สมัครสมาชิก


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร1
1
1
ทะเบียนบ้านตัวจริง

ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 2 ชุด


บัตรประชาชนตัวจริง

บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 2 ชุด


สำเนาบัตรประชาชน สำเนาผู้รับประโยชน์

สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 1 ชุด