สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน 2564 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ , วันที่ 13-15 เมษายน 2564 หยุดเทศกาาลสงกรานต์ , วันที่ศุกร์ที่ 16-17 เมษายน 2564 วันหยุดทดแทน และวันหยุดตามการสนับสนุนมติรัฐมนตรี

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

คำสั่งศาลล้มละลายกลาง
ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 53

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เรื่อง การชำระค่าหุ้นรายเดือน หรือโอน
ผ่านระบบ Bill Payment 7/11

announce2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
หรือข้อร้องเรียน 2564

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์