สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สวัสดิการ สก. 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เสียชีวิตจำนวน 377 ราย เป็นเงิน 301.60 บาท / เรื่อง รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ (1.) พ.ข้อมูลสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (2.) พ.บัญชี ฝ่ายบัญชีฯ จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสมัครงานที่สำนักงานสหกรณ์ฯ คลองจั่น ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือโทร. 02-375-7193-4 ต่อ 214 (คุณกันติยา)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 9 กันยายน 2560

อบรมการบริหารความเสียง
วันที่ 7 สิงหาคม 2560

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ข่าวสารคณะกรรมการสหกรณ์ฯ/
ผู้บริหารแผน ครั้งที่ 33

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 16 กันยายน 2560

เรื่อง วันหยุดสำนักงานประจำปี 2560 ฉบับที่ 3

announce2

วันที่ 2 กันยายน 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2559 ฉบับที่ 3

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์