สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน 2564 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ , วันที่ 13-15 เมษายน 2564 หยุดเทศกาาลสงกรานต์ , วันที่ศุกร์ที่ 16-17 เมษายน 2564 วันหยุดทดแทน และวันหยุดตามการสนับสนุนมติรัฐมนตรี

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันหยุดประจำ
เดือนเมษายน 2564

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 50

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 3 กันยายน 2563

เรื่อง รับสมัครพนักงานทะเบียนหุ้น

announce2

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เรื่อง วันหยุดเดือนเมษายน 2564

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์