สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง การรับเงินปันผล ปี 2560 *กรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผลโดยวิธีโอนผ่าน บช.ธนาคาร จะไม่สามารถรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ได้ ให้รอโอนเงินผ่าน บช.ธนาคาร ในวันที่ 23 และ 25 ม.ค. 62 * กรณีรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ 1. มีบัญชีเงินฝากคุ้มค้า (เปิด บช.ได้ที่ สนง.สหกรณ์ฯ คลองจั่น) 2.กดบัตรคิวและรับเงินสด (วันที่ 16 ม.ค. 62)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์บางส่วน
ชำรุด หมดความจำเป็นใช้งาน

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 23 มกราคม 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 39

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 06 ธันวาคม 2561

เรื่อง รับสมัครพนักงานยานพาหนะ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคาร

announce2

วันที่ 12 มกราคม 2562

เรื่อง การจ่ายงินปันผล ปี 2560
ฉบับที่ 2

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์