สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ตามมติคณะรัฐมนตรีมี สหกรณ์ฯ ประกาศหยุดวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 และเปิดให้บริการตามปกติวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

คำสั่งที่ 17/2563
แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 49

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 3 กันยายน 2563

เรื่อง รับสมัครพนักงานทะเบียนหุ้น

announce2

วันที่ 07 สิงหาคม 2563

เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชี

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์