สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สหกรณ์ฯ คลองจั่น จะหยุดทำการในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เพื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปี 2562 และหยุดเทศกาลปีใหม่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 มกราคม 2563

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

สรรหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนา
ธุรกิจ จากทรัพย์สินสหกรณ์ฯ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 44

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

เรื่อง การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
งวดที่ 5/2

announce2

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

เรื่อง การจ่ายชำระหนี้เงินต้นตามแผน

ฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 5 บางส่วน

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์