สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สหกรณ์ฯ คลองจั่น ได้ทำการเผยแพร่งบการเงิน ประจำปี 2561 โดยติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ คลองจั่น และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ WWw.cukj.or.th หน้า download (ฉบับเต็ม) / แจ้งยอดเรียกเก็บเงิน สก.5 เดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 324 บาท

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

ขายพัสดุครุภัณฑ์ราคาถูก
(จำหน่ายหมดแล้วในครั้งนี้)

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 44

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 5 ตุลาคม 2562

เรื่อง การยื่นเรื่องขอเปิดบัญชี อ.คุ้มค่า
สมาชิกโครงการต่างจังหวัด

announce2

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

เรื่อง การจ่ายชำระหนี้เงินต้นตามแผน

ฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 5 บางส่วน

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์