สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง การจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ถึง 12.00 น.(เริ่มลงทะเบียน 07.00 น.) ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ อาคารยูทาวเวอร์ (ถนนศรีนครินทร์) ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมให้ดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งผ่านเคาน์เตอร์บริการ สำนักงานคลองจั่น 2.โทรศัพท์แจ้งผ่าน Call Center

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

เสนอขายแร่หินลาพิส ลาซูลี่
(Lapis Lazuli) 124,300 กก.

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 47

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครกรรมการ ชุดที่ 35 สคจ. ปี 2563

announce2

วันที่ 02 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดจัดประชุมใหญ่ ปี 2562

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์