สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สวัสดิการ สก. 5 ประจำเดือนกันยายน 2560 เสียชีวิตจำนวน 273 ราย เป็นเงิน 219 บาท / เรื่อง รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ (1.) ผอ.ฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯจำนวน 1 อัตรา (2.) ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสมัครงานที่ สนง.สหกรณ์ฯ คลองจั่น ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือโทร. 02-375-7193-4 ต่อ 214 (คุณกันติยา)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

รายงานการร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้อง สคจ. และผู้บริหาร สคจ.

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 5 สิงหาคม 2560

ข่าวสารคณะกรรมการสหกรณ์ฯ/
ผู้บริหารแผน ครั้งที่ 33

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การส่งเงินค่าหุ้นเพื่อรักษาสมาชิก
และสิทธิ์ในการรับเงินปันผล

announce2

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เรื่อง การจ่ายเงินชำระหนี้งวดที่ 4
ตามแผนฟื้นฟู (บางส่วน)

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์