สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สวัสดิการ สก. 5 ประจำเดือนมีนาคม 2561 เสียชีวิตจำนวน 322 ราย เป็นเงิน 258 บาท / เรื่อง รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ (1.) พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคาร ติดต่อสมัครงานที่ สนง.สหกรณ์ฯ คลองจั่น ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือโทร. 02-375-7193-4 ต่อ 214 (คุณกันติยา)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
กรรมการ สคจ. ชุดที่ 33

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 36

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การรับสมัครคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการประเภทนิติบุคคลฯ

announce2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การจ่ายชำระหนี้เงินต้นจัดสรร
ตามแผนฟื้นฟู ครั้งที่ 2(บางส่วน)

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์