สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง ประกาศวันหยุดเดือนธันวาคม 2561 /วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ /วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ /และหยุดวันที่ 1 - 2 มกราคม 2562 ชดเชยวันหยุดสิ้นปี และเปิดให้บริการตามปกติวันที่ 3 มกราคม 2562 / ส่งเงินสวัสดิการ สก.5 เรียกเก็บในเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงิน 232 บาท เสียชีวิต 289 ศพ

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์บางส่วน
ชำรุด หมดความจำเป็นใช้งาน

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 38

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 06 ธันวาคม 2561

เรื่อง รับสมัครพนักงานยานพาหนะ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคาร

announce2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์