สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน 2564 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ , วันที่ 13-15 เมษายน 2564 หยุดเทศกาาลสงกรานต์ , วันที่ศุกร์ที่ 16-17 เมษายน 2564 วันหยุดทดแทน และวันหยุดตามการสนับสนุนมติรัฐมนตรี

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

คำสั่งยกเลิก
การฟื้นฟูกิจการ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 50

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขายที่ดินไทรโยค จ.กาญจนบุรี

announce2

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เรื่อง วันหยุดเดือนเมษายน 2564

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์