สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / ประกาศวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 หยุดวันแรงงาน , วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 หยุดวันฉัตรมงคล , วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 หยุดวันวิสาขบูชา

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันหยุดประจำ
เดือนเมษายน 2564

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 50

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 24 เมษายน 2564

เรื่อง การจัดประชุมใหญ่ ปี 2563

announce2

วันที่ 24 เมษายน 2564

เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งประธาน และกรรมการ ทดแทนที่ครบวาระ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์