สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง วันหยุดต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คลองจั่น ชุดที่ 35 ได้มีมติประกาศหยุดในวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 ถึงวันอังคารที่ 7 ก.ค.63 เป็นจำนวน 4 วัน และเปิดทำการปกติในวันพุธที่ 8 ก.ค.63 ตามปกติ

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

เสนอขายแร่หินลาพิส ลาซูลี่
(Lapis Lazuli) 124,300 กก.

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 47

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเพื่อโอนเงิน
รอจ่ายคืนฯ

announce2

วันที่ 02 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดจัดประชุมใหญ่ ปี 2562

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์