สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สวัสดิการ สก. 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เสียชีวิตจำนวน 200 ราย เป็นเงิน 250 บาท / สหกรณ์เปิดขายพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ดูรายละเอียดได้ที่ประกาศสหกรณ์ ติดต่อสอบถามโทร.083-989-9647

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 4 กันยายน 2561

รายการพัสดุที่ประกาศขาย

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 37

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 02 มิถุนายน 2561

เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการฯ สหกรณ์
ชุดที่ 33 และผู้บริหารแผนฯ

announce2

วันที่ 4 กันยายน 2561

เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพ
บางส่วนชำรุด-หมดความจำเป็นฯ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์