สมัครสมาชิกวิธีการสมัครสมาชิก

  • 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องแจ้งความจำนงและยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร  พร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
        ที่สหกรณ์ฯ  กำหนดไว้ด้วยตนเอง
  • 2. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีตามที่สหกรณ์ฯ ระบุ
  • 3. ผู้สมัครต้องสะสมเงินอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  • 4. สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ อย่างน้อย 100 บาท ทั้งนี้เพื่อโอนเงินปันผลให้กับสมาชิก