คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31/2559ประกิต

พิลังกาสา

ประธานสหกรณ์ฯ
กรรณิการ์

อัคคะพู

รองประธานสหกรณ์ฯ
อรุณี  

บุตรสุนทร

เหรัญญิกสหกรณ์ฯ
สมาน

ครองเมือง

เลขานุการสหกรณ์ฯ
จรัญญา
พงษ์สุทธิรักษ์

กรรมการสหกรณ์ฯ
ไพรัช

ชมะฤกษ์

กรรมการสหกรณ์ฯ
อัจฉรี
พรพินิจสุวรรณ

กรรมการสหกรณ์ฯ
ภณ

ตระกูลแพทย์

กรรมการสหกรณ์ฯ
เสรี

สัพพะเลข

กรรมการสหกรณ์ฯ
สุวิทย์

กำจาย

กรรมการสหกรณ์ฯ
วีระวิทย์

พงศ์มาศ

กรรมการสหกรณ์ฯ
ปฏิพันธ์

จันทรภูติ

กรรมการสหกรณ์ฯ
เจริญ

คุวินทร์พันธ์

กรรมการสหกรณ์ฯ
ตรงธนา

พรทวีสิน

กรรมการสหกรณ์ฯ
เสาวณีย์

ควรคิด

กรรมการสหกรณ์ฯ