ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

                                          
                                              ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล        จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์            ไพรัช ชมะฤกษ์
                                                  ประธานผู้บริหารแผน         รองประธานผู้บริหารแผน             ผู้บริหารแผน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34/2562


       ประภัสสร
       พงศ์พันธุ์พิศาล
       ประธานฯจรัญญา
พงษ์สุทธิรักษ์
รองประธานอัจฉรี
พรพินิจสุวรรณ
เลขานุการไพรรัช
ชมะฤกษ์
เหรัญญิกสมาน
ครองเมือง
กรรมการสุวิทย์
กำจาย
กรรมการพรรณนี
ณ สงขลา
กรรมการวีระวิทย์
พงศ์มาศ
กรรมการพุฒิพรชัย
พัฒนาบุญไพบูลย์
กรรมการนันท์ชพร
พินิจกลาง
กรรมการณัชพัชช์
อัษฎบดีทิพย์
กรรมการวารุณี
หัตถกิจอุดม
กรรมการเจริญ
คุวินทร์พันธ์
กรรมการเสาวณีย์
ควรคิด
กรรมการอัสณียา
สงวนสิน
กรรมการ