ฝ่ายจัดการระบริหาร

ผู้จัดการ

วีระยุทธ รุจิเลข

รองผู้จัดการสายบริหาร
รักษาการผู้จัดการ

รองผู้จัดการ1

จันทร์ฉาย ขันต์หัตถ์

รองผู้จัดการ
สายอำนวยการ

รองผู้จัดการ2

ชัยโรจน์

รองผู้จัดการสายบริหาร
การเงินและการลงทุน

ผู้จัดการฝ่าย1

วันเพ็ญ ยอดดี

ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่าย2

จันทร์แรม แห่งหน

ผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักกฎหมาย

ศรัณย์ชัย ชมท่าไม้

ผู้ช่วยผู้จัดการ
สำนักกฎหมาย

ผู้ชำนาญการพิเศษสำนักกฎหมาย

กิตติมา นิลดำ

ผู้ชำนาญการพิเศษ
สำนักกฎหมาย