รูปถือสมุดสมาชิก1 รูปถือสมุดสมาชิก2

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงยั่งยืนของประชาชน   เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนหลักการ
และอุดมการณ์ของสหกรณ์

ภารกิจ

 - สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าของ
      - การบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรม
      - พัฒนาคน และพัฒนาเทคโนโลยี
      - สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีปรากฏแก่สาธารณชน
      - สร้างหลักประกันบุคคล ทรัพย์สิน และการให้บริการ
      - ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่สังคม