สมัครสมาชิก


บัตรประจำตัวสมาชิก

สหกรณ์ฯ  จะจัดทำบัตรสมาชิกให้ตามที่สมาชิกแจ้งความจำนง  โดยคิดค่าธรรมเนียม 30 บาท สมาชิกต้องนำบัตรประจำตัวสมาชิกมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อกับสหกรณ์

บัตรสมาชิก